Bahagian Penguatkuasaan Dan Kawal Selia (P&KS)

Bahagian ini telah dipertanggungjawabkan untuk memastikan penyedian latihan Kemahiran atau pusat bertauliah menjaga kualiti dalam pelaksanaan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia agar graduan TVET yang dikeluarkan menepati kebolehpasaran dalam industri. Selain itu, bahagian ini juga diberi tanggungjawab mengetuai pelaksanaan Penarafan Tunggal TVET di bawah RMKe11. Aktiviti penarafan tunggal TVET akan diteruskan di bawah RMKe12 dan bertanggungjawab mengurus, merancang dan menjalankan aktiviti Penarafan Tunggal TVET yang dikendalikan oleh pelbagai agensi TVET di seluruh Malaysia.

 

1) Unit Penguatkuasaan
    i.   Melaksanakan Penguatkuasaan Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 (Akta 652) serta Peraturan yang dibuat di bawah Akta ini;
    ii.  Menjalankan apa-apa siasatan di bawah Akta 652;
    iii. Mengambil tindakan penggantungan atau pembatalan sijil pentauliahan di bawah Akta 652;
    iv. Menguruskan rayuan berkaitan perenggan 25(a), 27(2)(a) atau seksyen 29 Akta 652;
    v.  Menyediakan kertas siasatan bagi tujuan kesalahan dan penalti atau peraturan-peraturan di bawah Akta 652;
    vi. Menyediakan kertas siasatan bagi tujuan pengkompaunan kesalahan di bawah Akta 652;
    vii Memastikan kefahaman Akta 652 di kalangan kakitangan dan orang awam;
    viii. Merancang dan menguruskan sebarang kursus berkaitan keperluan Inspektor atau Pegawai Penguat kuasa; dan
    ix. Sebarang aktiviti yang berkaitan Akta 652.

 

2) Unit Pemeriksaan
    i.   Menjalankan pemeriksaan dan pemantauan ke atas Penyedia Latihan Kemahiran atau Pusat Bertauliah bagi memastikan Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 (Akta 652) dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta 652 dipatuhi;
    ii.  Menjalankan pemeriksaan dan pemantauan ke atas Pusat Bertauliah untuk memastikan Standard dan kualiti dikekalkan;
    iii. Menjalankan pemeriksaan, pemantauan dan pengawalselian pengiklanan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia oleh Pusat Bertauliah dan pihak-pihak yang berkenaan selaras dengan peruntukan Akta 652;
    iv. Mengurus mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Di bawah Akta 652;
    v.  Apa-apa aktiviti yang berkaitan pemeriksaan; dan
    vi. Melaksanakan Penarafan Bintang Program Bertauliah.

 

3) Unit Khidmat Pelanggan
    i.   Mengurus urusan khidmat pelanggan, memberi khidmat nasihat, bimbingan dan konsultansi kepada pelanggan;
    ii.  Mengurus dan menyelia pertanyaan dan cadangan;
    iii. Mengurus, menyelia dan memastikan semua aduan awam dijawab dalam tempoh yang ditetapkan;
    iv. Mengurus urusan perhubungan awam jabatan.

 

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…